คปภ. ผนึก DGA เชื่อมข้อมูลภาครัฐผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง

คปภ.ลงนาม MOU กับ DGA และเปลี่ยนข้อมูล ด้วยระบบดิจิทัลแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการแก่ประชาชน ลั่นต้องรักษาความลับขอลข้อมูลที่สุด

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาแนวทางการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลที่มีการจัดทำและครอบครองโดยหน่วยงานของรัฐ ผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่า ด้วยการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานรัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล หรือศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และยั่งยืน จึงกำหนดกรอบการดำเนินงาน หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 6 ด้านหลัก ประกอบด้วย

แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลที่จัดทำและครอบครองโดยหน่วยงานของรัฐ
พัฒนาแนวทาง รูปแบบ และระบบในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลที่จัดทำและครอบครอง โดยหน่วยงานของรัฐ ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และอาจรวมถึงหน่วยงานของรัฐกับเอกชน ผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง หรือศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
เชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลที่สำนักงาน คปภ. และ สพร. จัดทำและครอบครอง ตามที่ได้รับการร้องขอ ผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง หรือศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ด้านการบริหารงานภาครัฐและการบริการประชาชน
สพร. จะส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาสำนักงาน คปภ. ในการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) และธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงาน คปภ. ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน มีความมั่นคงปลอดภัย พร้อมใช้ประโยชน์ ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล
สพร.จะจัดทำนโยบาย กรอบแนวทางการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางหรือศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

ทั้งนี้ คปภ. และ สพร. จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่กำหนด และจะต้องไม่นำข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่เจ้าของข้อมูล รวมทั้งจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับรู้หรือรับทราบข้อมูลดังกล่าวอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามบันทึกข้อตกลงนี้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยเป็นการรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับตลอดไป

 

“การทำ MOU ระหว่างสองหน่วยงานจะเป็นก้าวแรกของการบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ จากข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะช่วยเพิ่มศักยภาพการดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยของประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” ดร.สุทธิพลกล่าว

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market

คปภ.ลงนาม MOU กับ DGA และเปลี่ยนข้อมูล ด้วยระบบดิจิทัลแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการแก่ประชาชน ลั่นต้องรักษาความลับขอลข้อมูลที่สุด ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาแนวทางการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลที่มีการจัดทำและครอบครองโดยหน่วยงานของรัฐ ผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่า ด้วยการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานรัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล หรือศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และยั่งยืน จึงกำหนดกรอบการดำเนินงาน หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 6 ด้านหลัก ประกอบด้วย แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลที่จัดทำและครอบครองโดยหน่วยงานของรัฐ พัฒนาแนวทาง รูปแบบ และระบบในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลที่จัดทำและครอบครอง โดยหน่วยงานของรัฐ ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และอาจรวมถึงหน่วยงานของรัฐกับเอกชน ผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง หรือศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ…